Pogoji nagradne igre

Organizator nagradnih iger je podjetje Urška Logar s.p., Mali Ločnik 22, 1311 Turjak, matična številka 8592152000 (v nadaljevanju Organizator).

V kolikor ni drugače določeno pri posamezni nagradni igri, ta dokument ureja pravila za sodelovanje v nagradnih igrah spletnega mesta Pegastodekle.si oziroma nagradnih igrah, ki jih na spletnem mestu Pegastodekle.si, Facebook strani Pegasto dekle ali Instagram profilu Pegasto dekle organizirajo poslovni partnerji Organizatorja.

POGOJI SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, razen tistih, ki so zaposleni pri Organizatorju te nagradne igre. V primeru mladoletnosti nagrajenca nagrado ter vse obveznosti, ki iz nje izhajajo, prevzamejo starši oziroma zakoniti zastopniki. Do nagrad v nobenem primeru niso upravičeni delavci (zaposleni, pogodbeni, honorarni ali zunanji sodelavci) Organizatorja in njihovi ožji družinski člani. V primeru zlorab si Organizator pridržuje pravico do diskvalifikacije udeleženca.

KAKO SODELOVATI V NAGRADNI IGRI

Sledite navodilom vsake nagradne igre.

PODELITEV NAGRAD

Nagrado prejme tisti, ki ga bo določil žreb ob prisotnosti 2 članske komisije. V nagradni igri sodelujejo vsi pravilno poslani odgovori, ki ustrezajo pogojem, navedenim pod točko 2. in ki bodo prispeli do konca trajanja posamezne nagrade igre. Nagradno žrebanje bo potekalo prvi delovni dan po koncu nagradne igre v prostorih Organizatorja.

IZPLAČILO NAGRADE V GOTOVINI IN PRENOS NAGRADE

Nagrad ni mogoče zamenjati za drugo blago ali denar. V okviru ene nagradne igre lahko uporabnik nagrado prejme samo enkrat. Če zaradi žreba ali na kak drug način nagrado pridobi dvakrat, se šteje, da druga nagrada ni bila pridobljena, žreb pa se ponovi. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen. 

DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Če je nagrada vredna manj kot 42 EUR, akontacije dohodnine ni potrebno odvesti. Nagrajenec mora pred prevzemom nagrade, katere vrednost presega zakonsko določenih 42 EUR, poravnati akontacijo dohodnine, razen v primerih nagradnih iger, kjer bo akontacijo za nagrajenca poravnal Organizator oziroma njegov poslovni partner.

OBVESTILO IN DOSTAVA NAGRAD

Za prejem nagrade mora nagrajenec v roku 30 dni posredovati: ime, priimek, polni naslov, e-poštni naslov, telefonsko številko in datum rojstva. Kolikor gre za nagrado v vrednosti nad 42 EUR pa še davčno številko. Pri tem izrecno soglaša, da Organizator njegove posredovane osebne podatke lahko uporablja za namene, kot so določeni v teh splošnih pogojih.
Če nagrajenec svojih podatkov ne posreduje v roku 30 dni, se šteje, da se odpoveduje nagradi.
Podrobnejša navodila o nagradi, prevzemu in koriščenju bo nagrajenec individualno prejel od Organizatorja nagradne igre, kadar obvezo izvedbe nagrade prevzame poslovni partner Organizatorja.

ODGOVORNOST

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi, ki bo navedena na izpolnjenemu obrazcu. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. V primeru okoliščin, na katere Organizator ne more vplivati (višja sila), Organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek svojih medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Nagrajenci nagradne igre dovoljujejo objavo posredovanih osebnih podatkov (imena in priimka) na spletni (www.pegastodekle.si) in facebook (www.facebook.com/PegastoDekle/) strani Pegastodekle. Seznam nagrajencev hrani podjetje Urška Logar s.p., Mali Ločnik 22, 1311 Turjak. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli Organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007). S sodelovanjem v nagradni igri dovoli obdelavo podatkov v oglaševalske namene.

PREKLIC SODELOVANJA

Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva preklic sodelovanja v nagradni igri. Odstranitev sodelujoči zahteva pisno na naslov Organizatorja: Urška Logar s.p., Mali Ločnik 22, 1311 Turjak.

REŠEVANJE PRITOŽB

Vse pritožbe in reklamacije rešuje Organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se Organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na facebook strani Pegastodekle (www.facebook.com/PegastoDekle) in na spletni strani www.pegastodekle.si.

Turjak, 1.7.2020